Ocenianie w e-edukacji

Ocenianie w e-edukacji. Ouiz jako narzędzie pedagoga w nauczaniu online.

Jasny system oceniania wiadomości uczniów lub studentów, stanowi niemały problem dla osób uczących. Proces dydaktyczny zakłada bowiem wypracowanie przez nauczycieli szczegółowych zasad oceniania. Muszą oni uwzględniać specyfikę środowiska nauki (tj. klasę, salę wykładową, platformę edukacyjną lub tylko platformę), ale także w możliwie najpełniejszy sposób przekazywać osobie uczącej się informacje o jej postępach i brakach w nauce.

Nauczyciele powinni odpowiedzieć sobie na pytania: jaką wiedzę i umiejętności chcą sprawdzić, ale także zastanowić się, czy ocenie podlegać ma wiedza wejściowa (ewaluacja diagnostyczna), czy ewaluacja ma wspierać uczenie się (ewaluacja kształtująca), czy może najważniejsze jest wystawienie oceny na koniec zajęć(ewaluacja sumująca). Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać otrzymanie informacji zwrotnej na temat osiągniętych wyników i nie mogą być to tylko informacje generowane przez platformę, ale także wysyłane osobie uczącej się przez osobę prowadzącą zajęcia czy wykłady.

Ocenianie w e-edukacji dotyczy osiągnięć osób uczących się, pracy dydaktycznej nauczyciela, programu nauczania i warunków procesu kształcenia. Zestawiając te elementy, zauważyć można, iż ocenianie nie dotyczy samego momentu wystawiania oceny, ale poprzedzone jest etapem projektowania procesu dydaktycznego i śledzeniem go na bieżąco, gdy zajęcia są już realizowane.

Im bardziej złożone są zajęcia, przy wykorzystaniu wielości metod dydaktycznych, tym trudniej przygotować spójny system oceniania. Sprawdzenie wszystkich założonych przez autora celów kształcenia, kompetencji i umiejętności wymaga różnorodności sposobów i narzędzi ewaluacji.

Jednym z narzędzi stosowanych w edukacji i e-edukacji do oceniania jest quiz. Jest on również wykorzystywany jako narzędzie pedagogiczne, które:

  • pomaga w zapoznaniu się z nowym materiałem;
  • zapewnia utrwalenie zdobytej wiedzy;
  • umożliwia kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.
  • wymaga poprzedniej partii materiału;

quiz1a

Do realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych z użyciem quizu można również wykorzystać platformy edukacyjne np. platforma Moodle jako wspomagająca proces nauczania. Platformy nauczania online pozwalają na szybkie tworzenie wielu rodzajów quizów (przy pomocy formularza edycyjnego). Można w nich określić datę i czas jego trwania, wybrać odpowiednie punktowanie w ocenianiu, liczbę powtórzeń oraz formy informacji zwrotnej dla osoby przechodzącej test interaktywny.

quiz2a

Po ustaleniu poszczególnych parametrów słuchacze mają do niego dostęp w określonym czasie, a weryfikacja odpowiedzi odbywa się automatycznie po wyborze odpowiedzi, ukończeniu danego zestawu pytań lub po zakończeniu całości quizu. Ważną zaletą quizu jest możliwość dostępu online z domowego komputera bez konieczności kontaktu z placówką kształcącą.

quiz-etapy1s

Quiz może też być wykorzystywany jako stymulacja do powtórzenia wiedzy nabytej na danym etapie kształcenia-kursu przed następnym etapem, który wymaga już znajomości treści z poprzedniego bloku tematycznego. W takiej sytuacji ustawiamy parametry quizu tak, aby słuchacz wykazał się przekrojową wiedzą z poprzedniego tematu. Pozwalamy też na wielokrotne powtórzenie go aż do uzyskania pozytywnego wyniku. Najczęściej określamy go na poziom powyżej 75%.

Platforma online może być zastosowana także jako uzupełnienie w innych elementach procesu edukacyjnego, ale o tym w kolejnych artykułach.

————————————————————————————

Bibliografia

1.E.Abramek,T. Piesiur, M. Słaboń, M. Żytniewski, Metody aktywizujące stosowane w dydaktyce na przykładzie wybranych narzędzi wykorzystywanych w wirtualnej edukacji, www.swo.ae.katowice.pl

2. Moodle – platforma nauczania online, https://moodle.org/

3. 2 Tips to Easily Increase Elearning Effectiveness, http://www.learndash.com/2-tips-to-easily-increase-elearning-effectiveness/

4. Three Benefits of Quizzes in e-Learning, http://www.mindflash.com/blog/2013/03/three-benefits-of-quizzes-in-e-learning

mm

O autorze: Wiesława Buczek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej,pod patronatem:Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL,

Dodaj komentarz