Nowy model nauczania?

O ile  w XX wieku główna role w nauczaniu odgrywali: szkoła, nauczyciele, rodzice. Celem zaś nauczania było poznanie treści której to uczniowie czy studenci mieli biernie przyswajać  informacje przy użyciu  technik mechanicznego zapamiętywania. Uczniowie najczęściej rozliczani byli z zapamiętanej wiedzy nie zaś z nabytych umiejętności. Nauczyciele zaś byli uznawani za jedyne  źródło autorytatywnej wiedzy.

To teraz w XXI wieku w raz z szybkim rozwojem nowych technologii pojawiła się też nowa wizja nauczania. Koncepcja ta opiera się na następujących podstawowych zasadach:

  • Pierwszą zasadą jest przejście od edukacji do nauki
  • Drugi to przejście od konsumpcji nauki uczestnictwa i produkcji
  • Trzeci jest przejście od myślenia o instytucji do myślenia o nowych pracach.

Studenci w nowej erze cyfrowej ucza się w środowisku bogatym w informację i stymulujacym do działania. Ich rola zmieniła się od bycia biernymi konsumentami dla aktywnych producentów informacji. Nauczyciel jest te dla nich, ale ju w innej nieco roli jako:  inicjator, mediator, współpracownik, trener i mentor. Ta nowa przemiana ról przyniosła zmiany systemu edukacji. Przenieśliśmy się z systemu klasy do systemu wspólnotowego, gdzie wiedza jest społecznie skonstruowana.  Schemat kształcenie studentów stał zróżnicowany i odbywa się na kilku platformach, w tym:

  • społeczności internetowe
  • sieci społecznościowe
  • uczenie wzajemne (Peer learning)
  • Dokonywanie globalnych połączeń
  • inteligentne i mobilne urządzenia
  • sieciowe

Studenci korzystając z nowych technologii mogą dotrzeć dziś do poszukiwanej informacji w wolnym czasie kiedy chcą. Dlatego też działania nauczycieli, praktyków i projektantów systemów informatycznych podążają w kierunku ułatwienia im tego dostępu. Odbywa się to wg następujących zasad:

  • znajdź informacje
  • sprawdzić poprawność tej informacji
  • dokonaj jej syntezy
  • wykorzystaj tą informację
  • przekaż tą informacje
  • współpracuj z nią
  • rozwiąż problem
  • odzwierciedlaj ją
  • oceń ją
  • opublikuj ją

Chociaż powyżej wymienione umiejętności stanowią pewien fundamentem pedagogiki w odniesieniu do umiejętności wymaganych w naszym wieku. Jednak, aby pomóc naszym uczniom  trzeba ich mobilizować  by także nabywali:

  • Estetyczne umiejętności
  • Zdolności syntezy
  • Zdolności zrozumieć kontekst
  • Umiejętności pracy w zespole i (a) synchronicznie ( postawa dialogowa )
  • Multidyscyplinarne, wielojęzycznym i wielokulturowym umiejętności
  • Zdolności twórcze
  • Lateral, rozbieżny, zbieżny, zdolności myślenia i krytycznego
Studentom przydatne będą także umiejętności techniczne:
  • parafrazowanie
  • przyporządkowanie
  • subskrybowanie
  • redagowanie
  • eksperymentowanie
  • refleksyjność
  • podcasting
  • animowanie
  • nagrywanie
  • komentowanie
  • wyszukiwanie
  • zamieszczanie
  • linkowanie
  • tworzenie sieci
  • wysyłanie
  • komunikowanie się (czaty, fora, komunikatory)
Trzeba także pamiętać o przekazywaniu wartości etycznych i moralnych odpowiedzialności w ramach rzetelności i uczciwości. Są tak samo ważne, jak  umiejętności techniczne o których mówiliśmy. My, jako pedagodzy, trzeba uczyć naszych studentów o prawdziwym znaczeniu profesjonalizmu. Musimy wychowywać je na takie tematy jak:
prawo autorskie, piractwo, plagiat, poufność, cyber przestępstwa,  cyber przemoc, oszczerstwo.
Ponieważ wiele działań w internecie wymaga działania grupowego i umiejętności wzajemnej poprawnej komunikacji, myślę że bardzo pomocna może być w tych działaniach pedagogika personalno-egzystencjalna, zarówno w procesie wychowawczym, dydaktycznym i praktycznego nauczenia się postawy dialogowej w kontaktach miedzy ludzkich, szczególnie w cyber przestrzeni gdzie wartość osoby wydaje się czasem zatracać. Bywa czasami stawiana na równi z cyber narzędziami.
W kolejnych artykułach będę przedstawiać różne przydatne narzędzia, programy, platformy, serwisy  ułatwiające pracę nauczyciela w nauczaniu klasycznym jak i online. Będą to narzędzia do wykonania prezentacji, nagrywania filmów edukacyjnych oraz strony i serwisy gdzie można je umieścić.
Na wasze życzenie wykonamy też samouczki i prezentacje obsługi wybranych narzędzi online i programów.

 

mm

O autorze: Bogusław Górecki

Pedagog, katecheta, elektronik. Od wielu lat interesuje się technikami multimedialnymi i interpersonalnymi w internecie, w nauczaniu online oraz różnymi formami kontaktu ułatwiającymi dialog.

Dodaj komentarz