Jak wychowywać? Wczoraj dziś Jutro

Jak wychowywać tom 4

Jak wychowywać? Wczoraj dziś Jutro

Warszawa 2009

Aktualna i ostatnia seria o wychowaniu a właściwie jak mówi Autor – czwarta współ-refleksja. Czy trylogia nie wystarczyła? Dlaczego Ksiądz Profesor zaprasza do kolejnej refleksji nad wychowaniem? Odpowiedź znajdziemy otwierając kolejne książki…

Słowo wstępne

Autor koncepcji pedagogicznej stał na stanowisku wyrażonym przez Owidiusza, że „tempora mutantur et nos mutamur in illis” czyli czasy się zmieniają a my razem z nimi” i problem wychowania, a więc jak na wychowanków ich poglądy, postawę wpływa bieg czasu? Autor przedstawia w tomie czwartym poszerzenie dialogu o dialog grupowy, w którym uwzględnia różnorodność zapatrywań
i przekonania rozmówców. Zachęca do podejmowania trudnych tematów na spotkaniach grup ludzi wickich i młodzieży.

Spis treści

ZAPROSZENIE DO CZWARTEJ WSPÓŁ-REFLEKSJI .. 7

„Trylogia" pedagogiczna nie wystarczy  ............................7

Bp. Antoni Długosz: kto jest mistrzem, kto uczniem?   ....11

Doktor pyta autora  ........................................................ 12

ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ

CZY I KIEDY ZAŁOŻYĆ OBRĄCZKĘ? ......................... 18

Archiwum uwspółcześnione sondaż I (w 1983/84) .........18

Seks - tabu w domu rodzinnym...................................... 19

Kontrowersyjna ankieta  ................................................ 26

A jeśli para zdecydowała się j uzna małżeństwo?   ....... 34

Małżeństwo: finał czy start?   .........................................36

Dziecko przeszkadza małżeństwu? .............................. 42

Perspektywa rozwodu  ................................................. 45

Czy małżeństwo podtrzymywać „na siłę"?   ................. 48

Cztery samooceny (po 24 latach) .................................55

ZAMIAST OBRĄCZKI - UCZUCIE?  ............................. 58

Sondaż II (w lipcu 2006)   .............................................. 58

„Wolność społeczna i osobista"  .................................... 62

„Pożądanie" czy „poświęcenie" ..................................... 65

Próba syntezy ................................................................ 67

Wróćmy do narzeczeństwa  .......................................... 70

Z nauki Kościoła o małżeństwie"................................... 73

Publikacje i wypowiedzi  ...............................................75

NASZ KRĄG SZUKA SENSU ŻYCIA

Narodziny i kryzys .......................................................... 78

Cierpienie?  .................................................................... 83

Samotność?  .................................................................. 92

Droga życia?   ...............................................................102

Małżeństwo - rodzina?  ................................................109

Pra-sens?  ....................................................................117

Synteza rozważań o sensie życia  ..............................125

Dodaj komentarz